Publikacje opracowane przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w ramach sieci ReferNet:

pl refernet teacher trainers changing world 55
Teachers and traging world

Raport Teachers and trainers in a changing world prezentuje podstawowe informacje dotyczące nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego. Publikacja kompleksowo przedstawia zawód nauczyciela, w szczególności kwestie definicyjne, podstawy prawne, rozwój zawodowy oraz inne uwarunkowania pracy nauczyciela. W opracowaniu uwzględniono także wyzwania przed którymi stanęli nauczyciele w związku z pandemią COVID-19. Raport został również uzupełniony przykładami najnowszych badań społecznych związanych z zawodem nauczyciela.

Raport dla Polski jak również raporty dla pozostałych państw członkowskich UE oraz Islandii i Norwegii przygotowane przez partnerów sieci ReferNet są dostępne na stronie Cedefopu.

2022

IBE/ReferNet Poland

 Okładka 1 v3
Kształcenie i szkolenie zawodowe w Polsce 2019 - w pigułce 

Broszura opisuje w syntetyczny sposób kluczowe elementy i organizację polskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). Opracowanie zostało przygotowane przez Instytut Badań Edukacyjnych (Wasilewska O., Matuszczak K., Cedefop ReferNet Poland, 2019) na podstawie tłumaczenia i aktualizacji publikacji po raz pierwszy opublikowanej w języku angielskim jako: Spotlight on VET Poland 2017 przez Publications Office of the European Union.

2020

IBE/ReferNet Poland

refernet vet future of work small
Vocational education and training for the future of work
Publikacja poświęcona jest zmianom w zakresie kształcenia zawodowego, które powiązane są z rozwojem przemysłu 4.0 oraz cyfryzacji, automatyzacji i rozwoju nowych technologii. Przedmiotem analizy były dokumenty strategiczne i zmiany na poziomie polityki edukacyjnej, rynku pracy, technologii i cyfryzacji. Zaprezentowano również opinie istotnych interesariuszy w tym obszarze. Ponadto, wskazano  przykłady konkretnych działań mających na celu lepsze dostosowanie kształcenia zawodowego do wyzwań przemysłu 4.0 oraz, wykorzystania rozwiązań związanych z automatyzacją.

2020

IBE/ReferNet Poland

 
 refernet vet mobility apprenticeships pl
International mobility in apprenticeships: focus on long-term mobility: Poland

W publikacji omówiono kluczowe czynniki wpływające na mobilność w ramach praktyk zawodowych w Polsce, w szczególności na mobilność długoterminową (90 dni lub więcej). Publikacja powstała w oparciu o szeroko zakrojone badania „desk research”, analizę danych mobilności uczniów, a także wywiady z przedstawicielami instytucji realizujących programy mobilności.

2020

IBE/ReferNet Poland

vocational education training
Vocational education and training in Europe - Poland Country Report 2018

Raport opisuje polski system kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w 2018 roku, a więc uwzględnia zmiany wprowadzone reformą struktury systemu oświaty, wdrażanej od roku szkolnego 2017/2018. Przedstawione w nim zostały kluczowe elementy systemu, jego  struktura, organizacja, sposób zarządzania oraz finansowanie. Raport zawiera także opis różnorodnych czynników zewnętrznych mających wpływ na kształcenie zawodowe. Omówiono w nim również m.in. informacje na temat rozwoju oferty kształcenia zawodowego oraz kwestie związane ze wsparciem uczestnictwa w kształceniu zawodowym w Polsce.

2019

IBE/ReferNet Poland

opinion survey 
CEDEFOP Opinion survey on vocational education and training in Europe – Poland

Raport przedstawia analizę wyników badania opinii na temat kształcenia i szkolenia zawodowego w Polsce. Europejskie badanie opinii na temat obszaru kształcenia i szkolenia zawodowego prowadzone przez CEDEFOP odbyło się w 2016 roku.  W raporcie opisano m.in. kwestie związane ze znajomością oferty kształcenia i szkolenia zawodowego, jego postrzeganiem, bezpośrednie doświadczenia związane z kształceniem zawodowym, a także ocenę jego roli i znaczenia.

2018

IBE/ReferNet Polska

 
guidance
Guidance and outreach for inactive and unemployed - Poland

Raport opisuje działania podejmowane w Polsce na rzecz osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych, w szczególności osób młodych pozostających poza sferą edukacji i zatrudnienia (NEET), a także dorosłych długotrwale bezrobotnych (LTU). W sposób pogłębiony przedstawione zostały dwa przykłady praktyk w tym obszarze: działalność Ochotniczych Hufców Pracy i spółdzielni socjalnych.

 2018 

IBE/ReferNet Polska

spotlight
Spotlight on VET − Poland

Broszura opisuje w syntetyczny sposób kluczowe elementy i organizację polskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). 

 2018 

IBE/ReferNet Polska

vocational education and training in europe
Vocational education and training in Europe – Poland Country Report 2016

Raport szczegółowo opisuje polski system kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). Omówiona została w nim struktura i organizacja systemu, sposób zarządzania i finansowanie. Raport zawiera także opis różnorodnych czynników zewnętrznych mających wpływ na kształcenie zawodowe. Przedstawiono w nim również informacje na temat rozwoju kwalifikacji zawodowych, założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz kwestie związane ze wspieraniem kształcenia zawodowego w Polsce.

 2017 

IBE/ReferNet Polska


 

Najnowsze publikacje na temat VET w Polsce, opublikowane przez CEDEFOP:

skills forecast 2020 poland 1
Poland - 2020  Skills forecast

2019

Cedefop

 country chapters cover pl cien
Developments in vocational education and training policy in 2015-19: Poland

Raport "Developments in vocational education and training policy in 2015-19: Poland" opisuje polski system kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w latach 2015-2019. Przedstawione zostały w nim kluczowe elementy systemu, jego struktura, organizacja, sposób zarządzania, jakość i finansowanie. Omówiono w nim również m.in. informacje na temat rozwoju oferty kształcenia zawodowego, praktyk zawodowych oraz kwestie związane ze wsparciem uczestnictwa w kształceniu zawodowym w Polsce.

2020

IBE/ReferNet Poland

cedefopskills
Poland - 2018 Skills forecast

2019

Cedefop

developments in vet 
Developments in vocational education and training policy in 2015-17: Poland

2018

Cedefop

 
leaving education early
Poland - Leaving education early: putting vocational education and training centre stage

2017

Cedefop

country report
European inventory on validation of non-formal and informal learning − Poland

2016

ICF

key competences in vet pl
Key competences in vocational education and training − Poland

2016

Fundacja Fundusz Współpracy/ReferNet Polska

supporting teachers
Supporting teachers and trainers for successful reforms and quality of VET− Poland

2016  

Fundacja Fundusz Współpracy/ReferNet Polska

 

European inventory on NQF 2016

2016

Cedefop


więcej

 

CEDEFOP wykorzystuje informacje przekazywane przez sieć ReferNet w różnego rodzaju publikacjach i produktach na temat kształcenia i szkolenia zawodowego (VET):

- „Vet in Europe” Raporty krajowe - raporty szczegółowo opisujące systemy kształcenia i szkolenia zawodowego krajów uczestniczących w sieci ReferNet. Raporty opracowywane przez krajowych partnerów ReferNet, skierowane są do szerokiego grona odbiorców.

- Spotlights on VET - krótkie broszury informacyjne na temat głównych cech i rozwoju krajowych systemów VET, skierowane do osób poszukujących zwięzłej informacji na temat systemu konkretnego kraju.

- Aktualności krajowe - krótkie artykuły na temat najnowszych wydarzeń i rozwiązań związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym w krajach partnerskich sieci.

- Artykuły i raporty tematycznepublikacje, których zadaniem jest uzupełnienie ogólnych informacji o systemach kształcenia i szkolenia zawodowego w państwach członkowskich. Zazwyczaj związane z aktualnymi wyzwaniami w obszarze VET i priorytetami Prezydencji UE.

 

 logorefernetnew

Kluczowe dokumenty Unii Europejskiej związane z polityką edukacyjną w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego:

 

Opinia w sprawie przyszłości kształcenia i szkolenia zawodowego po roku 2020

Opracowana przez Komitet Doradczy ds. Szkolenia Zawodowego (grudzień 2018) opinia zawierająca wizję na temat sposobu dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do stawienia czoła przyszłym wyzwaniom społecznym i gospodarczym po roku 2020.

 

Konkluzje z Rygi

Konkluzje z Rygi (czerwiec 2015), zatwierdzone przez państwa członkowskie, Komisję Europejską i partnerów społecznych zawierają pięć średniookresowych celów dla obszaru kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2015-2020. 

 

Nowe podejście do edukacji: Inwestowanie w umiejętności na rzecz lepszych efektów społeczno-gospodarczych

Komunikat Komisji Europejskiej  (listopad 2012) prezentujący wyzwania i priorytety dla polityki edukacyjnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim, gdzie szczególne znaczenie nadaje się obszarowi kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

Komunikat z Brugii

Komunikat z Brugii (grudzień 2010) to zestaw celów i działań rekomendowanych dla poprawy jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie, poprzez uczynienie go bardziej otwartym i odpowiadającym potrzebom rynku pracy.

 

Komunikat z Bordeaux

Komunikat z Bordeaux (listopad 2008) podsumowuje dokonane postępy, definiuje priorytety na lata 2008-2010 oraz określa nowe cele służące wzmocnieniu powiązań pomiędzy obszarem kształcenia i szkolenia zawodowego oraz rynkiem pracy. Wiąże się to z inicjatywą "Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy", dotyczącą przewidywania i dopasowywania rynku pracy i zapotrzebowania na umiejętności.

 

Komunikat Helsiński

Komunikat Helsiński (grudzień 2006) dokonuje przeglądu priorytetów i strategii procesu kopenhaskiego w sprawie wzmocnionej współpracy europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz określa dalsze szczegółowe priorytety.

 

Komunikat z Maastricht

Komunikat z grudnia 2014 roku rozszerza deklarację kopenhaską i uwzględnia priorytety na szczeblu krajowym.

 

Deklaracja Kopenhaska

Priorytety i założenia ściślejszej współpracy europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego zostały po raz pierwszy zaprezentowane w Deklaracji Kopenhaskiej w listopadzie 2002 roku. Ta europejska strategia ma na celu poprawę ogólnej wydajności, jakości oraz atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

Więcej na stronie Cedefop.

ReferNet to sieć instytucji stworzona przez Cedefop w 2002 roku w celu zbierania informacji i monitorowania zmian w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w poszczególnych państwach członkowskich UE, Islandii i Norwegii.  W skład sieci wchodzi trzydziestu partnerów z trzydziestu państw:

 Austria
ibw Austria - Research & Development in VET
Homepage | ReferNet website |

 Belgia
Bruxelles Formation
Homepage | ReferNet website |

 Bułgaria
NAVET - National Agency for Vocational Education and Training
Homepage | ReferNet website |

 Chorwacja
AVETAE - Agency for Vocational Education and Training and Adult Education
Homepage | ReferNet website |

 Cypr
HRDA - Human Resource Development Authority of Cyprus
Homepage | ReferNet website |

 Czechy
NÚV - National Institute for Education, Education Counselling Centre, And Centre for Continuing Education of Teachers
Homepage | ReferNet website |

 Dania
Metropolitan University College
Homepage | ReferNet website |

 Estonia
Ministry of Education and Research
Homepage | ReferNet website |

 Finlandia
Finnish National Agency of Education
Homepage | ReferNet website |  |  | 

 Francja
Centre Inffo – Centre for the Development of Information on Continuing Vocational Training
Homepage | ReferNet website |  | 

 Grecja
EOPPEP
Homepage | ReferNet website | |

 Hiszpania

State Foundation for Employment and Training
Homepage | ReferNet website | | | |  | |

 Holandia
ECBO - Centre for expertise in VET
Homepage | ReferNet website | |

 Islandia
Education Directorate
Homepage | ReferNet website |

 Irlandia
SOLAS - Further Education and Training Authority
Homepage | ReferNet website |

  Litwa
KPMPC – Qualifications and Vocational Education and Training Development Centre
Homepage | ReferNet website |

 Luksemburg
INFPC – National Institute for the Development of Continuing Vocational Training
Homepage | ReferNet website |

 Łotwa

AIC – Academic Information Centre - Latvian National Observatory
Homepage | ReferNet website |

 Malta
Ministry for Education and Employment
Homepage | ReferNet website |

 Niemcy
BIBB - Federal Institute for Vocational Education and Training
Homepage | ReferNet website |

 Norwegia
Norwegian Centre for international cooperation in education
Homepage | ReferNet website |

 Polska
Educational Research Institute (IBE)
Homepage | ReferNet website

 Portugalia
DGERT- Directorate General for Employment and Industrial Relations
Homepage | ReferNet website |

 Rumunia
CNDIPT - National centre for development of technical and vocational education
Homepage | ReferNet website |

 Słowacja
SIOV - State Institute of VET
Homepage | ReferNet website |

 Słowenia
CPI - Centre for Vocational Education and Training
Homepage | ReferNet website |

 Szwecja
SKOLVERKET - Swedish National Agency for Education
HomepageReferNet website |

 Węgry
National Office of Vocational Education and Training and Adult Learning - NSZFH-NOVETAL
Homepage | ReferNet website |

 Wielka Brytania
ECCTIS Ltd / UK NARIC
HomepageReferNet website |

 Włochy
INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche
HomepageReferNet website |